Điều lệ :: GAS SOUTH JSC
Tải tập tin
Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 7/2022
Bổ ngành nghề "Kinh doanh xăng dầu, nhớt và các chất phụ gia liên quan đến xăng dầu, nhớt; xăng, dầu hỏa"
Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 4/2022
Điều lệ Công ty bản sửa đổi tháng 4 năm 2022
Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 4/2021
Điều lệ
Điều lệ Công ty bản sửa đổi tháng 9/2020
Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty "sản xuất, truyền tải và phân phối điện" theo NQ số 02/NQ-KMN ngày 09/09/2020 của ĐHĐCĐ bất thường 2020
Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 4/2020
Điều lệ Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (Gas South)
Điều lệ Công ty sửa đổi tháng 4/2018
Điều lệ Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (2016)
Điều lệ Công ty bản sửa đổi tháng 04/2016
Điều lệ Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (2015)
Bản sửa đổi tháng 4 năm 2015
Điều lệ Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (2014)
Bản sửa đổi tháng 4 năm 2014
Điều lệ Công ty CP Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam (2013)
Bản sửa đổi tháng 4 năm 2013