Tin PV GAS South :: PV GAS SOUTH JSC
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
Cập nhật: 18-10-2018

Ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 02/11/2018

(Vui lòng xem file đính kèm) ------------------>

Tải tập tin
Tin cùng chyên mục