Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Công bố thông tin về xử phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn
  28-12-2020

  Công bố thông tin gửi Ủy bàn chứng khoán Nhà Nước, Sở GDCK Hà Nội

  Tải tập tin

 • Công bố thông tin về Thanh tra Thuế
  10-12-2020

  Công bố thông tin gửi UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội

  Tải tập tin

 • Giải trình chêch lệch giữa BCTC quý 3/2019 và quý 3/2020
  26-10-2020

  Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020 tăng so với quý 3 năm 2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020
  26-10-2020

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 2020
  26-10-2020

  Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020

  Tải tập tin

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  09-09-2020

  Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ngành nghề kinh doanh mới.

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận bổ sung vào Kế hoạch đầu tư năm 2020
  08-09-2020

  Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 dự án “Điện mặt trời mái nhà” tại CN Bình Khí và CN Miền Tây

  Tải tập tin

 • Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
  08-09-2020

  Bổ nhiệm bà Hà Thị Hợp, Thư ký Công ty là Người phụ trách quản trị Công ty

  Tải tập tin

 • Giải trình biến động LNST đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2020
  28-08-2020

  Giải trình biến động so với 6 tháng đầu năm 2019

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính bán niên Hợp nhất đã được soát xét năm 2020
  28-08-2020

  Cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc vào ngày 30/06/2020

  Tải tập tin