Thông tin cổ đông :: GAS SOUTH JSC
 • Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam
  10-06-2021

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 

  Tải tập tin

 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020
  03-06-2021

  Thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020
  02-06-2021

  Thông quan kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2020

  Tải tập tin

 • Giải trình biến động số liệu giữa BCTC quý I/2021 so với quý I/2020
  29-04-2021

  Giải trình chênh lệch số liệu so với cùng kỳ

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I/2021
  29-04-2021

  Báo cáo tài chính Hợp nhất tại ngày 31/3/2021

  Tải tập tin

 • Báo cáo tài chính Riêng Quý I/2021
  29-04-2021

  Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý I năm 2021

  Tải tập tin

 • Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
  20-04-2021

  HĐQT thông qua nghị quyết bầu ông Phan Quốc Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

  Tải tập tin

 • Biên bản ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
  20-04-2021

  Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

  Tải tập tin

 • Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021
  20-04-2021

  Thông qua Báo cáo KQ SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 và các Báo cáo, Tờ trình khác.

  Tải tập tin

 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bản cập nhật)
  19-04-2021

  Dự thảo tài liệu Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021 cập nhật ngày 19/4/2021

  Tải tập tin