Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC

Trưởng Ban kiểm soát:

C.Quyen
Bà: Nguyễn Thục Quyên
Ngày sinh: 11/05/1970
Quê quán:  Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
     

Kiểm soát viên:

A.Quangs
Ông: Phạm Tuấn Anh
Ngày sinh: 15/06/1988
Quê quán:  Vũng Tàu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
     

Kiểm soát viên:

c.hiens
Bà: Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 18/11/1975
Quê quán:  Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật