Cơ cấu tổ chức :: PV GAS SOUTH JSC

Trưởng Ban kiểm soát:

C.Quyen
Bà: Nguyễn Thục Quyên
Ngày sinh: 11/05/1970
Quê quán:  Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán
     

Thành viên Ban kiểm soát:

A.Quangs
Ông: Võ Đình Quang
Ngày sinh: 26/06/1976
Quê quán:  Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
     

Thành viên Ban kiểm soát:

c.hiens
Bà: Trần Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 18/11/1975
Quê quán:  Hải Dương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật